Entreprenadbesiktningar

Förbesiktning
En färdigställd del av entreprenaden som beställaren vill kunna ta i bruk eller bara kontrollera av ett återkommande arbete i större antal kan vara skäl för en förbesiktning.
Slutbesiktning
När entreprenaden är färdig genomförs en slutbesiktning. Besiktningsmannen bedömer om entreprenaden är enligt kontraktet. Detta är den viktigaste besiktningen för båda parter.
Efterbesiktning
Vid en efterbesiktning konstateras det om fel noterade vid slutbesiktningen blivit avhjälpta.
Garantibesiktning
Före utgången av den kortaste garantitiden och om det är nödvändigt genomförs en garantibesiktning för att kontrollera om det förekommer något fel. Garantibesiktningen kan också genomföras som stickprov om det framkommit klagomål från beställaren.
Särskildbesiktning
Om parterna inte kan enas i bedömningen om hur vida ett fel som framträtt efter entreprenadens godkännande men som beställaren ändå anser vara fel, kan en särskild besiktning bli aktuell.

Statusbesiktning

Noggranna kontroller

När en statusbesiktning utförs så kontrolleras takets ålder och skick. Även taksäkerheten (takbryggor, snörasskydd mm) behöver kontrolleras regelbundet. Ett utlåtande där resultaten redovisas i text och foto. Utlåtandet kan användas som stöd för en underhållsplan eller vid underlag för reparationer. I dokumentet beskrivs konstaterade fel eller skador tillsammans med åtgärdsförslag. Även en prisindikation på eventuell åtgärd kan tas fram.

Projektering

Förfrågningsunderlag. Vid upphandlingsskedet av en entreprenad är det viktiga att ett tydligt och detaljerat förfrågningsunderlag. Vet inte entreprenören riktigt vad beställaren vill ha blir det svårt att ge ett rättvist pris och beställare riskerar då få in svårtolkade anbud med stor variation på pris.
Projektering. Oberoende av vilken entreprenadform man väljer vid en entreprenad så vill man ändå säkerställa kvalitén på utförandet. Ansvaret att välja rätt utförande, konstruktion och material tillfaller entreprenören eller beställaren beroende på den entreprenadform man väljer.

Tekniskbeskrivning

beskriver i detalj vad entreprenören ska utföra. Det kan vara bra om det t ex. finns krav eller restriktioner för byggnaden.

Utredning
Uppstår det en skada på taket eller en tvist mellan beställare och entreprenör kan en bedömning från sakkunnig begäras in från t ex. försäkringbolag. Det kanske bara finns ett läckage som behöver lokaliseras. Då är en utredning en bra lösning.
Utbildning
För projektledare, fastighetsförvaltare plåtslagare eller arkitekter mm som kommer i kontakt med AMA plåt erbjuds föreläsning på eran hemmaplan eller efter önskemål.
SKICKA ETT MEDDELANDE

HAR DU EN FRÅGA?